අධිවේගයේ තවත් කොටසක ඉදිකිරිම් අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹෙයි

නව කැලණි පාලමේ සිට අතුරුගිරිය දක්වා කණුමත දිවෙන අධිවේග මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්…