ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ්-19 අධි අවදානම් ප්‍රදේශ – නවතම සිතියම

වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය විසින් පසුගිය දින 14 තුළ අධික අවදානම් සහිත ප්‍රදේශ නිකුත් කර තිබෙනවා.…