ලංකාවේ අධි උද්ධමන තත්ත්වයක් – බ්ලූම්බර්ග්

ශ්‍රී ලංකාවේ අධි උද්ධමන තත්ත්වයක් ඇති වී ඇතැයි  බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවිය පවසයි. බ්ලුම්බර්ග් ආර්ථික විද්‍යාඥයන්ගේ සමීක්ෂණ…