අනතුරුදායක භාණ්ඩ කොළඹ වරායට තර්ජනයක් ?

ඩොලර් අර්බුදය හේතුවෙන් ආනයනික භාණ්ඩ බහාලුම් රැසක් කොළඹ වරායෙන් මුදා හැරීමේ දීර්ඝ ප්‍රමාදයක් සිදුවී ඇති අතර.…