අවුරුදු දා රිය අනතුරු 121ක් / 10ක් මරුට- -74කට තුවාල

අලුත් අවුරුදු දා සිදු වූ අනතුරු 121 කින් පුද්ගලයන් 10 දෙනකු මිය ගොස් තවත් 74 දෙනෙකු…