මස්ක්ගේ ස්ටාර්ලින්ක් අන්තර්ජාල සේවා ලංකාවට ?

Starlink අන්තර්ජාල සේවා මෙරටට හඳුන්වා දීම සඳහා පියවර ගනිමින් සිටින බව ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන…