අන්තර්වාර පාලනය ගැන ආණ්ඩුව හා ආණ්ඩුවේ ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරු අතර සාකච්ජාවක්

අන්නර් වාර පාලනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හා පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන වූ පොදුජන පෙරමුණේ  මන්ත්‍රීවරුන් අතර…