ඇතැම් ආයතන ප්‍රධානීන් අන්තවාදී සංවිධානවලට නතු වෙලා ?

රාජ්‍ය ආයතන මුල්පුටුවල සිටින ඇතැම් ප්‍රධාන නිලධාරීන් ඉස්ලාමීය අන්තවාදී සංවිධානවලට නතු වී කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය…

අන්තවාදී සංවිධාන 11ක් තහනම් කිරීමට නීතිපතිගේ අනුමැතිය

අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ ඉස්ලාම් සංවිධාන 11ක් තහනම් කිරීමට නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා විසින් සිය අනුමැතිය…