වැඩියෙන් අන්නාසි කන්න / තායිවාන ජනතාවට ඉල්ලීමක්

තායිවානයේ ජනතාවට වැඩි වශයෙන් අන්නාසි මිලදී ගන්නා ලෙස එරට ජනපතිනිය ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. ඒ චීනය විසින්…