ඔක්සිජන් මත යැපෙන ආසාදිතයන් යළිත් ඉහළට

රෝහල් තුළ ඔක්සිජන් මත යැපෙන කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සහ දැඩි සත්කාර වල ප්‍රතිකාර ලබන කොවිඩ් රෝගීන්ගේ ප්‍රතිශතය…