අනුප්‍රාප්තික ජනපති තෝරා ගැනීමේ රහස් ඡන්දයේ ජන්ද පත්‍රිකා විනාශ කරලා

අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත්කර ගැනීමේ රහස් ඡන්දයට අදාළ ඡන්ද පත්‍රිකා විනාශ කරනු ලැබූ බව කථානායකවරයා නිවේදනය…