අනුප්‍රාප්තික ජනපති තෝරා ගැනීමේ ඡන්ද විමසීම ඇරඹේ

අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීමේ ඡන්ද විමසීම මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබේ. වැඩබලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හා පාර්ලිමේන්තු…