සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරි අනුරුද්ධ බණ්ඩාර ඇප මත මුදා හරී

අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකරුවකු වන අනුරුද්ධ බණ්ඩාර ඇප මත මුදා හැර තිබෙනවා. අධිකරණයට ඉදිරිපත්…