මේක අපේ රට / පවුලකට අයිති රටක් නොවේ – අනුර යාපාගෙන් ආණ්ඩුවට දැඩි ප්‍රහාරයක්

රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයට මුලික හේතුව වන්නේ තනතුරු සඳහා නුසුදුසු පුද්ගලයින් පත්කිරීම බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර…