හිටපු ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අනුර සේනානයක මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

හිටපු ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අනුර සේනානායක මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා දිගු කලක් අසනීප තත්ත්වයෙන් පසුව ඔහු…