අනුලාදේවි සෑයේ කැණිම්වලදී පළිඟුවකින් ආවරණය වූ ධාතූන් වහන්සේ නමක් හමුවේ

අනුරාධපුර ඓතිහාසික පුරාවිද්‍යා භූමියේ පිහිටි අනුලා දේවිසෑයේ කැණිම් අතරතුර පළිඟුවකින් ආවරණය වූ ධාතූන් වහන්සේ නමක් හමුවී…