අපනයනය මගින් ලද මුදල් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමේදී නව නියමයක්

සෑම අපනයනකරුවෙකුම අපනයනය මගින් ලද මුදල් ලැබී දින 30 ක් ඇතුළත, බලපත්‍රලාභී බැංකුවක් මගින් ඒකී අපනයනය…

ඛණිජ වැලි අපනයනය කිරීමේදී අඩුවෙන් ඉල්ලූ සමාගමකට ටෙන්ඩරය දීලා / කෝප් වාර්තාවක් ඉල්ලයි

ඛණිජ වැලි මෙට්‍රික්ටොන් 85,000ක් අපනයනය කිරීමේදී වැඩිම ඉල්ලුමක් සහිත ටෙන්ඩරයට ලබා නොදී ටොන් එකක් ඩොලර් 20ක්…