ගල්කිස්ස දැරිය අපයෝජනය: මාලදිවයින් ජාතිකයා ඇතුළු 4 දෙනෙකු දැරිය විසින් හඳුනා ගැනේ

15 හැවිරිදි දැරියක දූෂණය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හදුනාගැනීමේ පෙරට්ටුවකට ඉදිරිපත් කෙරුණු සැකකරුවන් 4 දෙනෙකු අදාළ දැරිය…