15 හැවිරිදි දැරිය අපයෝජනයට අදාළව තවත් දෙදෙනකු අත්අඩංගුවට

15 හැවිරිදි බාල වයස්කාර දැරියක ලිංගික අපයෝජනයට ලක් කිරීමේ සිද්ධියට අදාලව තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට…