15 හැවිරිදි දැරිය අපයෝජන සිද්ධියේ විමර්ශන නවතා නෑ / පොලිසිය

15 හැවිරිදි දැරිය අපයෝජන සිද්ධියේ විමර්ශන නවතා දමා නොමැති බව පොලිසිය පවසනවා. විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්…

බාලවයස්කාර දැරිය අපයෝජන සිද්ධියට විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු ත් දැලේ

ගල්කිස්සේදී 15 හැවිරිදි දැරියක අන්තර්ජාලය හරහා ලිංගික කටයුතුවලට අලෙවි කිරීම, මිලදී ගැනීම හා ඊට අනුබල දීමේ…