අපේක්ෂා රෝහලේ හෙදියන් දෙදෙනකු විකිරණශීලී කාමරයක හිර කරලා

මහරගම අපේක්ෂා පිළිකා රෝහලේ හෙදියන් දෙදෙනකු විකිරණශීලී කාමරයක් තුළ පැයක් පමණ කාලයක් අගුලුදමා රඳවා තැබූ බවට…