පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන කලින්ම කියූ ඉන්දීය ඔත්තුකරුවා

ඉන්දියානු ඔත්තු සේවා විසින් 2019 පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව නිශ්චිත තොරතුරු අවස්ථා තුනකදී ශ්‍රී  ලංකාවේ රාජ්‍ය බුද්ධි…