“අභයගිරිය ලෝක උරුමය අවදානමක” හිටපු පුරා විද්‍යා කොමසාරිස්

පුරාවිද්‍යා විධිනියම හා සම්මත නොතකා අභයගිරිය ලෝක උරුමය වනසන්නේ යයි හිටපු පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය සෙනරත්…