රන්ජන්ගේ පෙත්සම ඉවත දමන්න / නීතිපති අභියාචනාධිකරණයෙන් ඉල්ලයි

සිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය අහිමි කිරීම වැළැක්වීමේ රිට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා හිටපු අමාත්‍ය රන්ජන්…