ගෝලීය උණුසුම සීමා නොකළොත් මිනිසාගේ කතාව අහවරයි

” ගංගා අපගේ සහෝදරයෝය. ඔවුන් අපගේ පිපාසාව නිවන්නෝය. ඔවුන් අපගේ බෝට්ටු රැගෙන යන්නෝය, අපගේ දරුවන්ගේ කුසගිනි…

ගුගල් ලූන් ව්‍යාපෘතියට වැරදුණු තැන හෙළිකරයි

ලෝකයට අවම මිලට අන්තර්ජාලය ලබාදීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ ගුගල් ලූන් ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවීමට හේතුව…