නව කොරෝනා ප්‍රභේදයෙන් ලංකාවට බරපතල තර්ජනයක් නෑ /වෛද්‍ය අමල් හර්ෂ ද සිල්වා

මෙරට තුල ව්‍යාප්ත වන බව හදුනාගත් නව කොරෝනා ප්‍රභේදයෙන් ශ්‍රී ලංකාව බරපතල තර්ජනයකට මුහුණ දී නොමැති…