මුනිසිරිපා වන්දනාවේ අපේ උරුමය කියැවෙන අඹගමුව සෙල්ලිපිය

අවුරුදු දහස් ගණනාවක් හය මාසයකට ආසන්න කාලයක් ලක්ෂ ගණනාවක පුද පූජාවට ලක්වු සිරිපාද පුදබිම 2019-2020 වන්දනා…