ලංකාවෙන් සාර්ථක නව අඹ ප්‍රභේදයක්

ගෙඩියක බර ග්‍රෑම් හයසියයකට වැඩි, තැලී පොඩිවෙන තත්වයට ඉදෙන්නේ නැති නව අඹ ප්‍රභේදයක් සොයාගෙන තිබෙන බව…