රාජ්‍ය ආයතනවල දුරකතන වියදම් 25% කින් කපයි

2022 වර්ෂයේ වියදම් පාලනය සම්බන්ධයෙන් වූ අයවැය යෝජනා 5.4 වියදම් කළමනාකරණ යෝජනා යටතේ රාජ්‍ය ආයතනවල දුරකතන…