2022 අයවැය වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි

අයවැය තුන්වන වර කියවීම අද (10)පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්ද 93 කින් සම්මත වුණා. ඒ අනුවඅයවැයට පක්ෂව ඡන්ද…

අයවැය දෙවනවර කියවිමේ ඡන්ද විමසීම අද

අයවැය දෙවනවර කියවිමේ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරුවේ පැවැත්වෙනවා. අද පස්වරු 5.00ට ඡන්ද විමසීම සිදුකෙරෙන බව පාර්ලිමේන්තුවේ…