අයි.එම්.එෆ් ණය ලබන මාසෙත් නෑ?

ණය අත්හිටුවීම සහ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධව පැරිස් සමාජයේ සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ණය තිරසරභාවය පිළිබඳ විශ්ලේෂණය…