අයි.සී.සී. එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉන්දීයාව පෙරමුණේ

අයි.සී.සී. එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පෙරමුණ ගැනීමට ඉන්දීය කණ්ඩායම සමත් වී තිබේ. ඒ, නවසීලන්තය සමඟ පැවති එක්දින…