2022 අයවැය වැඩසටහනට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

2022 අයවැය වැඩසටහනට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ඒ අනුව නොවැම්බර් 12 වනදා අය වැය යෝජනා…