අරගලයට දින 50 යි

ගාලුමුවදොර හා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය පරිශ්‍රය අවට ගෝඨා ගෝ ගම විරෝධතාවට අදට දින 50ක් සපිරෙනවා. ඒ…