දැඩි සීමා යටතේ රට විවෘත කළ හැකියි /මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා

දැඩි සංචරණ සීමා යටතේ එළැඹෙන 01 වැනි දා රට විවෘත කිරීමේ හැකියාවක් පවතින බව රාගම වෛද්‍…