අර්ජුනට ඉල්ලා අස්වෙන්නැයි දැනුම් දීමක්

ජාතික ක්‍රීඩා සභාවේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන ලෙස ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක සුදත් චන්ද්‍රසේකර මහතා විසින්…