ලොකු ලූණු – අර්තාපල් – සීනි මිල ඉහළට

සීනි,ලොකු ලූණු සහ අර්තාපල් මිල ඉහළ ගොස් ඇති බව සිල්ලර වෙළෙන්දෝ පවසති. සුදු සීනි කිලෝවක තොග…

ආනයනික අර්තාපල් බද්ද ඉහළ නංවයි

ආනයනික අර්තාපල් සඳහා අයකරන බද්ද කිලෝවකට රුපියල් 50ක් දක්වා වැඩි කර තිබෙනවා. ඒ අර්තාපල් අස්වනු නෙලීමේ…