අර්ථසාධක මුදල් ගෙවනවාද ? ශේෂය දැනගන්නේ කොහොමද ? සියළු විස්තර අතට ගන්නේ මෙහෙමයි

අර්ථසාධක මුදල් ගෙවනවාද ? ශේෂය දැනගන්නේ කොහොමද ? සියළු විස්තර අතට ගන්නේ මෙහෙමයි

අර්ථසාධකයට දැමූ අධිභාරයට ඇමතිවරුන් රැසක් එරෙහි වෙයි

සේවක අර්ථසාධක අර්මුදල (ඊ.පී.එෆ්.) සහ සේවක භාරකාරිත්ව අරමුදල (ඊ.ටී.එෆ්.) ඇතුළු විශ්‍රාම අරමුදල්වල ලාභය මත 25%ක බදු…

සේවකයන්ට වාසි සැලසෙන අලුත් අර්ථසාධක පනත ලබන මාසයේ

පෞද්ගලික අංශයේ හා රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සේවකයන්ගේ අර්ථසාධක, පාරිතෝෂික හා වන්දි ගැටලු කඩිනමින් විසඳීම…