රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මකයි

රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තිය සමිති රැසක් ඒකාබද්ධව අද දීපව්‍යාප්ත වැඩවර්ජනයක නිරත වනවා. ඒ,…