කොළඹ දී (12) විවෘත කරන අල්ටෙයාර් ගොඩනැගිල්ලේ දසුන් -(Video)

කොළඹ නගරයේ ඉදිකළ මහල් 68කින් යුතු අල්ටෙයාර් ගොඩනැගිල්ලේ පළමු අධියර හෙට(12)  විවෘත කෙරෙනවා. මේ එම ගොඩනැගිල්ලේ…