ජනාධිපති මන්දිරයෙන් හමුවූ මුදල් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන‍ ඇරඹෙයි

ජනාධිපති මන්දිරයට අරගලකරුවන් ඇතුළු වූ අවස්ථාවේ එහි තිබී හමු වූ රුපියල් එක්කෝටි හැත්තෑ අට ලක්ෂ පනස් …