ගාසා තීරයේ මාධ්‍ය ගොඩනැගිල්ලත් විනාශ කරයි/ ත්‍රස්තයන් එහි සැගවී සිටි බව ඊශ්‍රායලය කියයි (VIDEO)

ගාසා තීරයේ පිහිටි ඇසෝසියේටඩ් ප්‍රෙස් හා අල් ජසීරා පුවත් සේවාවල කාර්යාල පිහිටි ගොඩනැගිල්ල ඊශ්‍රායල ප්‍රහාරයකින් විනාශවී…