හම්බන්තොට යෝජිත වන අලි කළමනාකරණ රක්ෂිත ගැසට්පත්‍රය නිකුත් වෙයි

හම්බන්තොට යෝජිත වන අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතය පිහිටුවීමේ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර තිබෙනවා. අදාළ රක්ෂිත ප්‍රදේශය හෙක්ටයාර…