නීතිවිරෝධීව ලඟ තබා ගත් අලි පැටව් නිදහස් කිරීම ගැන පරිසරවේදීන්ගේ විරෝධය

ව්‍යාජ ලේඛන භාවිතා කරමින් නීතිවිරෝධී ලෙස ලඟ තබා ගැනීමේ චෝදනා මත වනජීවී භාරයට ගත් අලි පැටවුන්…