තමන් මුදල් ඇමති බව අලි සබ්‍රි කියයි

ජනාධිපතිවරයාගේ ඉල්ලීම පරිදි තමා තවදුරටත් මුදල් අමාත්‍ය ධුරයේ කටයුතු කරන බව ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්‍රි පාර්ලිමේන්තුවේදී…