ගම්බිම් බලා යන කර්මාන්ත ශාලා සේවකයින්ට සෞඛ්‍ය උපදෙස් දැඩිව පිළිපදින්නැයි උපදෙස්

සිංහල අලුත් අවුරුද්දට ගම් බිමි බලා යන කර්මාන්තශාලා සේවකයින් හා ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් සෞඛ්‍ය උපදෙස් දැඩිව පිළිපැදිය…