අලුත් අවුරුදු සමයේ සංචරණ සීමා නෑ / හමුදාපති

අලුත් අවුරුදු සමයේ සංචරණ සීමා පැනවීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව යුද හමුදාපති ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා අද…