අරාබි මුහුදේ දී ආයුධ නැවක් අල්ලයි

චීනයේ හා රුසියාවේ නිෂ්පාදිත අවි තොගයක් අමෙරිකාව විසින් අරාබි මුහුදේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. කෲස් මිසයිල…