අවුන්සාන් සුචීගේ පක්ෂ මූලස්ථානයට දුම් බෝම්බ ප්‍රහාරයක්

මියන්මාරයේ අගනුවර පිහිටි අවුන් සාන් සූචීගේ පක්ෂ මූලස්ථානයට දුම් බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ලවී තිබෙනවා. අද අළුයම ප්‍රහාරය…