අවුන් සාන් සූ කී ට තවත් වසර 4 ක සිර දඬුවමක්

බලපත්‍ර රහිත වෝකිටෝකි යන්ත්‍ර සන්තකයේ තබා ගැනීම යන චෝදනාවට වරදකරු වූ මියන්මාරයේ හිටපු නායක නොබෙල් සාම…